תנאי שימוש לאתר

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו. אנא קראו בקפידה.


הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על המשתמש לתנאים הכלולים בתנאי שימוש אלו. כמו כן, המפעיל שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. כאמור, מועד החלת השינויים יהיו מרגע פרסומם.


האתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS-IS) והשימוש בו הוא על אחריותו המלאה של המשתמש.


המידע שאנו אוספים

 1. המפעילה אינה אוספת כל מידע ביחס לקטינים, מתחת לגיל 18. ככל שהינך מתחת לגיל זה, הינך נדרש להימנע מלעשות כל שימוש בשירותי המפעילה, ולהימנע מלמסור למפעילה מידע כלשהו.
 2. ככלל, המפעילה אוספת אודות משתמשיה שלושה סוגי מידע:
  • מידע אישי אודות המשתמש, אשר נמסר למפעילה על ידי המשתמש עם (או לאחר) פנייתו למפעילה. מידע זה כולל שם, כתובת דוא”ל ומספר טלפון.
  • מידע אותו מוסר המשתמש למפעילה ביוזמתו, לצורך קבלת שירותים מהמפעילה.
 3. מידע הנאסף אוטומטית על ידי המפעילה אודות תנועת המשתמש ופעולותיו במסגרת האתר, ואשר אינו נמסר ביוזמת המשתמש.

הצורך באיסוף המידע האישי

 1. חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא”ל שלך (להלן: “ההרשמה”). על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים למפעילה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.
 2. פרטיך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: “מידע אישי”) אשר המפעילה מקבלת ממך בעת ההרשמה ו/או ההזמנה, נועדו לצורך יצירת קשר עם המשתמש, באופן שוטף, וללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את המידע, המוצרים ו/או השירותים אשר יוזמנו ו/או יירכשו על ידך.

איסוף מידע אוטומטי אודות פעילותך במסגרת האתר

 1. המפעילה משתמשת בטכנולוגיית Cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד: “העוגיות”), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
 2. יצוין שאותם “עוגיות (Cookies) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של גוגל. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google תוכל לעשות כך באמצעות אתרי האינטרנט שלה.
 3. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. יובהר, כי נטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ובאתרים אחרים.
 4. שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתCookies , וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.
 5. בנוסף לאמור, תאסוף המפעילה גם מידע על כל רכישותיך באתר (הן של מוצרים, והן של שירותים). מידע זה יישמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981, וייעשה בו שימוש על פי הוראות מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין.

פרטי אשראי ותשלומים

 1. התשלומים למפעילה ייקבעו בהתאם להוראות תנאי השימוש של המפעילה.
 2. ביצוע התשלומים בפועל יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית או מזומן.
 3. סליקת כרטיסי האשראי של המשתמשים באתר מתבצעת באמצעות ספק סליקה, והמפעילה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה.
 4. לצורך בירור מדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה, עליך לעיין במדיניות הפרטיות של אותו ספק.
 5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להחליף את ספק שירותי הסליקה עימו היא עובדת, מעת לעת.

קניין רוחני

 1. המפעילה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן, והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור למפעילה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגובות, וכו’, ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי, ואשר אין לך בו כל זכויות קניין רוחני.
 2. יובהר, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה למפעילה רישיון חינם, ללא חובת תשלום תמלוגים כלשהם, שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור למפעילה ו/או תפרסם באתר.

קישורים לאתרים חיצוניים

 1. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. המפעילה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, המפעילה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם, ולכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

הוראות כלליות

 1. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי המפעילה בהתאם לתנאי שימוש אלו ועל-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981. לצורך עיון בפרטי המידע המוחזקים אודותיך, הינך רשאי לפנות אלינו לכתובת דוא”ל: info@puppyplanet.co.il
 2. בנוסף, אם המידע שבמאגרי המפעילה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז אתה זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 3. במקרה של פנייה כאמור, המפעילה תמחק את המידע הדרוש לה כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. יחד עם זאת, מידע הדרוש למפעילה לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר המפעילה, יוסיף להישמר אצל המפעילה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
 4. המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר.

השימוש באתר ובשירותי המפעילה

 1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של האתר כמפורט בעמוד זה, וכן להימנע מפגיעה במפעילה ו/או בצדדים שלישיים.
 2. המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכד’ של צדדים אחרים, ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.
 3. המשתמש מתחייב, שלא לפגוע במפעילה או במשתמשים אחרים או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה לצרוך שירותים הניתנים באתר, וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם.
 4. המשתמש מתחייב להימנע מלנסות לדלות מידע ו/או קבצי מידע ו/או תכנים אחרים מתוך האתר, בלא אישורה המפורש של המפעילה (בין אם מדובר בתכנים של המפעילה, ובין אם מדובר בתכנים של צדדים שלישיים המוצגים על גבי האתר).
 5. המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר ו/או על משתמשיו ו/או על גולשי האתר (בין אם הם רשומים באתר ובין אם לאו), לרבות באמצעים טכנולוגיים, מהפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר, לרבות בתכני המשתמשים, תכנים פרסומיים ואחרים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האתר.
 6. כן מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת “וירוסים”, “תולעים” ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו”ב.
 7. המשתמש מתחייב ליידע את המפעילה, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש או פעולות אחרות הידועות לו.

תנאים נוספים

 1. המפעילה רשאית להפסיק את פעילותה בכלל, ו/או את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. תקנון זה יחול לטובת המפעילה וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה. המפעילה רשאית להעביר ו/או להסב תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה וכד’, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.
 3. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר.
 4. המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. המשתמש מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.
 5. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בין המשתמש לבין המפעילה, ובכלל זאת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים באמצעותו ו/או על ידי המפעילה, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי בין המשתמש לבין המפעילה מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 6. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
 7. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד המפעילה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת המפעילה ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.
 8. המשתמש פוטר בזאת את המפעילה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי המפעילה.
 9. רישומי המפעילה לעניין קביעת גובה חיובי המשתמש ישמשו כראייה מכרעת לנכונותם, והמשתמש יפעל על בסיסם ללא עוררין. לאף אחד מהצדדים לא תעמוד כל טענת קיזוז כנגד משנהו, מכל סיבה שהיא.
 10. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את המפעילה.
שעות פעילות

א’ – ה’: 08:00-20:00

ו’: 08:00-15:00

כתובת

הר תורען 712,

מכבים 7179901

זכויות יוצרים © כל הזכויות שמורות לעולם הגורים (Puppy Planet) – 2021

תנאי שימוש לאתר